Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građenje FAZE 2 nogometnog stadiona Bjelovar – glavno nogometno igralište sa uređenjem okoliša

KLASA : 406-01/21-01/98
URBROJ : 2103/01-05/2-21-4

Evidencijski  broj nabave: 5-05-Ra/21

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građenje FAZE 2 nogometnog stadiona Bjelovar – glavno nogometno igralište sa uređenjem okoliša.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar,  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 06.08.2021. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje:  Građenje FAZE 2 nogometnog stadiona Bjelovar – glavno nogometno igralište sa uređenjem okoliša, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja).

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content