PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave usluga velike vrijednosti za predmet nabave: USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA BJELOVARA

KLASA: 406-01/24-01/09
URBROJ: 2103-1-05-3-24-4

Evidencijski broj nabave: 1-07-U/24

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2020) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave usluga velike vrijednosti, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu javnih usluga naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 14.02.2024. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA BJELOVARA, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja) .

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Privitci

Back to top
Skip to content