Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, klasa : 350-02/18-01/17, ur. broj : 2103/01-01-19-84 od 18.3.2019. Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora kao nositelj izrade objavljuje :

 

1. Prijedlog za javnu raspravu 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, koji sadrži :

Grafički dio (39 grafičkih priloga)

Tekstualni dio

Sažetak za javnost

Privitci

Back to top