Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 26. lipnja 2017. godine, doneseni su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini;
 3. Odluka o porezima Grada Bjelovara;
 4. Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
 5. Odluka o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
 7. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00kn (bez PDV-a);
 8. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 10. Odluku o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2017. godini;
 11. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2017. godinu;
 12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 13. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu;
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2016. godini;
 21. Odluka o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara;
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 23. Odluku o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.

Privitci

Back to top
Skip to content