Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 12. prosinca 2017. godine, doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara;
 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 3. Plan programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora za 2018. godinu;
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 5. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godinu;
 6. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 7. Plan programa Upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti (Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport i Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove) za 2018.;
 8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 9. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 11. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 12. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 13. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 14. Program javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 15. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu;
 16. Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 17. Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 18. Proračun Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 19. Odluka o planu razvojnih programa od 2018. do 2020. godine;
 20. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 21. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini;
 22. Odluka o komunalnom doprinosu;
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 24. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru;
 25. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara;
 26. Zaključak o prihvaćanju Izviješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna;
 27. Odluka o utvrđivanju teksta 2. dodatka Ugovora o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
 28. Program de minimis potpora za nove investicije u Gradu Bjelovaru od 2018. do 2020. godine;
 29. Pravilnik o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpora;
 30. Pravilnik o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpora;
 31. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2018. godini;
 32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar;
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Bjelovar;
 34. Zaključak o odobrenju Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2018. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content