Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara


REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/17-01/3
URBROJ: 2103/01-02-17-1
Bjelovar, 19. lipnja 2017.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 26. lipnja (ponedjeljak) 2017. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  2. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini;
 3. Donošenje: 
  1. Odluke o porezima Grada Bjelovara;
  2. Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
 4. Donošenje: 
  1. Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
  2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
 5. Donošenje Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a);
 6. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara; 
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na:
  1. Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2017. godini; 
  2. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2017 godinu; 
 9. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu:
  1. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu;
  2. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  3. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  4. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  5. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  6. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  7. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2016. godinu;
 11. Donošenje Odluke o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara;
 12. Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 13. Donošenje Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

Privitci

Back to top
Skip to content