Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2010

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 3. Odluka o pokretanju postupka ažuriranja i izrade “Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara”
 4. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Industrijsko-poslovne zone “Korenovo”
 5. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 8. Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o utvrđivanju VI dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 10. Odluka o utvrđivanju teksta V dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 11. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o održavanju objekta i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 12. Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Bjelovara
 3. Katalog informacija Grada Bjelovara
 4. Odluka o određivanju službenice za informiranje
 5. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2010. godinu (kratkoročni)
 6. Odluka o subvencioniranju uzgoja goveda simentalske pasmine u 2010. godini na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2010. godini na području Grada Bjelovara
 8. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
 9. Odluka o visini naknade za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 11. Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja građevina koje se nalaze unutar prostornih međa (zaštićenog kulturnog dobra) “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara”
 12. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
 13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar na cjenik vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja voda na području Grada Bjelovara
 14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar na promjenu cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja Komunalnog otpada za korisnike usluga koji stanuju u višestambenim građevinama na području Grada Bjelovara

Privitci

Back to top