Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Bjelovara
 2. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz Članka 22. stavka 1. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2007. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2007.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2007. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 10. Izmjene i dopune programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2007. godini
 11. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara a 2007. godinu;
 12. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu;
 13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini;
 14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ćlanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2006. godinu;
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 16. Odluka o neškodljivom uklanjanju lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju;
 17. Odluka o određivanju granice od 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada;
 18. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content