Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2010. godini
 2. Odluka o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. za zaduživanje kod poslovne banke
 3. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bjelovara – Zona A – Izmjena i dopuna
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i infrastrukture za 2010. godinu
 5. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
 7. Odluka o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara
 8. Odluka o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 10. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2011. – 2013. godine
 11. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2011. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 18. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar
 19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 20. Odluka o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2010. godini
 2. Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini
 3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 4. Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini
 5. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija

Privitci

Back to top
Skip to content