Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2009. godini
 5. Program komunalnog opremanja stambenih građevina za stambeno zbrinjavanje osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre (zona “B”)
 7. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja JUGOZAPAD
 8. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu  postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 11. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar
 12. Odluka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2010.
 13. Odluka o promjeni sjedišta Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 14. Odluka o prijenosu izgrađene infrastrukture u poslovnoj zoni “Istok” sa Poslovnog parka Bjelovar d.o.o. na Grad Bjelovar
 15. Odluka o izmjeni granice područja naselja Klokočevac, Prgomelje i Gudovac
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru
 17. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
 18. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada
 19. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Plan za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 2. Dopuna Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2010. godini

UPRAVNI ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

 • Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Jug I sjeverni dio
 • Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Novi Borik Lepirac”

Privitci

Back to top
Skip to content