Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te izborne promidžbe
 3. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
 6. Odluka o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara
 8. Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Izmjena Pravilnika o postavljanju reklama
 2. Odluka o davanju u zakup javnih površina u vrijeme trajanja Božićnog sajma
 3. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Bjelovara u 2011. godini
 4. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz lokalne mjerne mreže na području Grada Bjelovara za 2010. godinu
 5. Zaključak o načinu korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Bjelovara za 2011. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

 • Objava javne rasprave o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Jugozapad

TAJNIŠTVO GRADA BJELOVARA

 • Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content