Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2012.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 2. Plan rashoda osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 3. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim sadržajima u 2012. godini
 5. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije školsko sportske dvorane u 2012. i 2013. godini
 6. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije poslovne zgrade i dvorišnu dogradnju ulaza u podrumsku kuglanu i caffe bar, te rekonstrukciju ulične ograde u 2012. godini
 7. Odluka o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije na lokaciji Poslovne zone Novi Borik – Lepirac i Slobodne zone Bjelovar
 9. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada
 10. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 11. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama, te visini naknade za izdavanje dozvole
 3. Rješenje o imenovanju Ispitne komisije za provođenje provjere znanja vozača autotaksi vozila
 4. Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Bjelovara
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara”
 6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina
 7. Odluka o korištenju i najmu slobodnog prostora kabelske kanalizacije u Ulici akademika Ivana Supeka
 8. Odluka o postupku i visini naknade za ustanovljenje prava služnosti i najma DTK kanalizacije na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o otkazu Ugovora o korištenju Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar na Prijedlog cijena godišnje grobne naknade

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content