Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanju na području Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara od 2011. do 2013. godine
 3. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 4. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 5. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 6. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini
 2. Izmjene plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara u 2011. godini
 3. Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini
 4. Izmjena Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2011. godini

OSTALI AKTI

 • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content