Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara
 2. Odluka o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 4. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre Grada Bjelovara zona A – izmjena i dopuna
 5. Zaključak o potrebi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe
 6. Odluka o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
 7. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Uslužnom obrtu Matić iz Zagreba, Bukovačka cesta 160 B na prodaju nekretnine k.č.br. 1168/3 u Poslovnoj zoni Istok trgovačkom društvu Parketi Sabljo d.o.o. iz Bjelovara
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara
 9. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o započinjanju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 2. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Bjelovara u 2010. godini
 3. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja građevina koje se nalaze unutar prostornih međa (zaštićenog kulturnog dobra) “Kulturno – povijesne cjeline grada Bjelovara”
 4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja građevina
 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o davanju stanova u najam
 7. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanja stanova u najam
 8. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

ISPRAVAK 

Uvidom u tekst Odluke o visini naknade za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara objavljen u („Službenom glasniku Grada Bjelovara“, broj 1/10) utvrđeno je da tekst sadrži pogreške, te se daje slijedeći

ISPRAVAK

U članku 4. stavku 1. u točki 1. u alinejama 1 i 2, te u točkama 2. i 5. umjesto oznake m2 treba stajati m1.

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content