Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2009

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o raspisivanju drugog javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje
 2. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara
 4. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva, dugogodišnjih nasada i rasplodne stoke – goveda u 2009. godini
 5. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2008. godinu
 6. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 8. Odluka o utvrđivanju Programa ispita i načinu provjere znanja za vozače autotaksi vozila
 9. Rješenje o imenovanju Ispitne komisije za provođenje provjere znanja vozača autotaksi vozila
 10. Plan rasporeda lokacija za autotaksi postaje na području Grada Bjelovara
 11. Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultanske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCP-a u Delicija d.o.o. za proizvodnju, ugostiteljstvo i trgovinu, Ždralovska 51/1, Ždralovi
 12. Odluka o dodjeli subvencije Staklarskom obrtu „Staklo“ iz Bjelovara, A. K. Miošića 1, vl. Slavica Đorđevski, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2009. godinu
 13. Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini
 14. Dopuna Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara u 2009. godini
 15. Dopuna Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2009. godini
 16. Zaključak o načinu korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Bjelovara za 2009. godinu
 17. Plan raspodjele sredstava za sufinanciranje rada udruga Grada Bjelovara
 18. Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata u Erste & Steiermärkische bank d.d. za akademsku godinu 2008./2009.
 19. Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata u Societe Generale-Splitskoj banci d.d. za akademsku godinu 2008./2009.
 20. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone Istok 2 za javnu raspravu
 21. Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na provedeni postupak javne nabave i izvršeni izbor najpovoljnijeg ponuditelja
 22. Odluka o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara
 23. Izmjene Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2009. godini
 24. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Horvat Juraj iz Bjelovara, Križevačka cesta 46b, za projekt “Plasteničke – stakleničke proizvodnje” u 2009. godini
 25. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Juranić Marijan iz Višnjevca 41, za projekt “Sirari – 2009.”
 26. Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2009. godini
 27. Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji parkirališta na području zaštićene kulturno –povijesne cjeline
 28. Odluka o doznaci sredstava Konjičkom klubu „Bjelovar“, Gornje Plavnice bb, za aktivnosti tijekom 2009. godine
 29. Odluka o doznaci sredstava “Kasačkom klubu” Bjelovar, P. Biškupa 27, za aktivnosti tijekom 2009. godine
 30. Odluka o doznaci sredstava Udruzi uzgajivača njemačkih ovčara “Njemački ovčar Bjelovar”, Š. Menčetića 8, iz Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content