Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju  od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine;
 3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu;
 4. Izmjene i dopune Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o utvrđivanju  teksta ugovora za obavljanje komunalnog posla održavanje komunalne opreme  na području Grada Bjelovara
 2. Odluka o dodjeli subvencije Dimnjačarskom obrtu „Domko“ iz Bjelovara, M. Krleže 91. vl. Dragan Okrugić, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu;
 3. Odluka o dodjeli subvencije Dimnjačarskom obrtu vl. Zdravko Janković iz Bjelovara, Velika Ciglena 185a., za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu;
 4. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kukec Darka iz Gudovca 245., za projekt „Plasteničke – stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini;
 5. Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 6. Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javna vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 7. Izmjena Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2008. godini;
 8. Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji MO Klokočevac (I. faza) za potrebe preseljenja I. OŠ Bjelovar, PO Klokočevac;
 9. Odluka o izmjeni Odluke o početku postupka javne nabave usluge čuvanja osoba i imovine;
 10. Odluka o darovanju osnovnih sredstava;
 11. Odluka o otpisu osnovnog sredstva.
 12. Odluka o darovanju nekretnina Republici Hrvatskoj;
 13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. na korekcije  cijena usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja;
 14. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara do privođenja namjeni ;
 15. Odluka o dodjeli  subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini;
 16. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Bertić Slavice iz Klokočevca 17., za projekt „Plasteničke – stakleničke proizvodnje „  u 2008. godini;
 17. Odluka o usvajanju Plana raspodjele financijskih sredstava za prostorno planiranje u 2008. godini;
 18. Odluku o početku postupka javne nabave za izradu urbanističke dokumentacije URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE ISTOK 2;
 19. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu dokumentacije STUDIJA BICIKLISTIČKIH STAZA U GRADU BJELOVARU;
 20. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju pješačko- biciklističke staze u Bjelovru, Ul. E. Kumičića
 21. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju pješačko- biciklističke staze u Bjelovaru, Ul. I. Matačića ;
 22. Odluka o izdavanju jamstva trgovačkom društvu „Bjelovarski sajam“ d.o.o. Bjelovar za kreditno zaduženje kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka;
 23. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Stručnog studija sestrinstva u gradu Bjelovaru.
 24. Odluka o prihvaćanju odluke Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnina Grdu Bjelovaru u svrhu proširenja Poslovne zone „Lepirac“;
 25. Odluka o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008.  godini;
 26. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih učeničkih i studentskih kredita;
 27. Odluka o izmjeni Odluke o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata za akademsku godinu 2007/2008;
 28. Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2007/2008.;
 29. Dopune Plana javne nabave radova Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 30. Odluka o početku postupka javne nabave radova za rekonstrukciju četvrte i pete dvorišne zgrade u Bjelovaru, Ulica T. Masaryka 8.;
 31. Odluka o početku postupka javne nabave računala, računalne opreme i pripadajućih programa;
 32. Izmjena Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju pješačko – biciklistič ke staze u Bjelovaru, N. Plavnice od Križevačke ceste do groblja u N. Plavnicama;
 33. Izmjena Odluke o početku postupka javne  nabave za izgradnju nogostupa u Bjelovru, Trojstvena ulica od Ul. Katarine Kotromanić- Kosača do potoka Dobrovita;
 34. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 35. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara ;
 36. Izmjena Plana primanja vježbenika u upravna tijela Grada Bjelovara;

KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar

 1. Odluka o utvrđivanju cijena komunalnih usluga u gradu Bjelovaru

TAJNIŠTVO GRADA BJELOVARA

Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu

Privitci

Back to top