Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 4. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu
 5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2012. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu
 7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu
 8. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2012. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2012. godinu
 10. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2012. godinu
 11. Proračun Grada Bjelovara za 2012. godinu
 12. Odluka o projekciji Proračuna za 2013. i 2014. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
 14. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 15. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru
 16. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
 17. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 18. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 25. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara
 26. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara
 27. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o zaštiti na gradu u Gradu Bjelovaru
 2. Pravilnik o zaštiti od požara
 3. Pravilnik o zaštiti od požara u odmaralištu Novi Vinodolski
 4. Pravilnik o dodatku na uspješnost na radu
 5. Izmjene plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2011. godini
 6. Izmjene plana nabave radova, roba i usluga iz razdjela 1 – Predstavnika i izvršna tijela u 2011. godini
 7. Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2011. godini
 8. Plan nabave usluge čuvanja imovine i osoba iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2012. godini
 9. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Bjelovara

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 • Program rada za 2012. godinu
 • Financijski plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2012. godinu

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

 • Program rada predstavnice češke nacionalne manjine za 2012. godinu
 • Financijski plan predstavnice čaške nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2012. godinu

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

 • Program rada predstavnika albanske nacionalne manjine za 2012. godinu
 • Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2012. godinu

PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

 • Program rada predstavnice mađarske nacionalna manjine za 2012. godinu
 • Financijski plan predstavnice mađarske nacionalne manjine Grada Bjelovara a 2012. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content