Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru
  2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
  3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2006. godinu
  4. Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2006. godinu
  5. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2006. godini
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
  8. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini
  9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2006.
  10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content