Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
 2. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu;
 3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godinu;
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2008. godinu ;
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Gada Bjelovara za 2008. godinu;
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2008. godini;
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 10. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara  za 2008. godinu;
 11. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 12. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
 13. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Privitci

Back to top