Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2014. godinu 
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu 
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2014. godinu 
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2014. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2014. godinu 
 8. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu 
 9. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu 
 10. Odluka o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje
 11. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara –članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za donošenje Odluke Skupštine društva za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o. (dio čestice k.č.br. 1952/1, upisane u zk.ul. 1357 k.o. Gudovac)
 12. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara
 13. Odluka o komunalnom doprinosu
 14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Radničko naselje“
 15. Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja
 16. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
 17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora 
 18. Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore
 19. Odluka o davanu u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora
 20. Odluka o osnivanju Poslovne zone JUG
 21. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2014. godinu
 22. Statut Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar 
 23. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara 
 24. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 25. Rješenje o imenovanju člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2013. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2013. godinu 
 2. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina 
 3. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2014. godinu (kratkoročni)
 4. Odluka o imenovanju službenice za informiranje 
 5. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Bjelovara 
 6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju lokacije za obavljanje obuke vozača, polaganje vozačkih ispita i uvjeta za korištenje lokacije 
 7. Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2014. godini 
 8. Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara za 2014. godinu 
 9. Odluka o izmjeni Odluke o postupku davanja u zakup poljoprivrednog i građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara 
 10. Odluka o raspodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje Projekata / programa i rada udruga Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content