Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2015

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Bjelovara (Usklada1)
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 4. Odluka o stavljanju van snage Provedbenog urbanističkog plana „Sjeverni dio trga Stanka Vraza“
 5. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2014. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2014. godinu
 9. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
 10. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje izgradnje infrastrukture u Radničkom naselju u Bjelovaru u 2015. godini
 11. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 12. Odluka o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. – 2020.“
 13. Pravilnik o sufinanciranju udruga iz područja gospodarstva u 2015. godini
 14. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015.
 15. Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 21. Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar
 22. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Bjelovara za 2014. godinu
 2. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2015. godinu (kratkoročni)
 3. Godišnji Plan energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode
 5. Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Vodnim uslugama d.o.o. na Prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području Grada Bjelovara
 7. Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2015. godini

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content