Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2016

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu
 4. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – treće Izmjene i dopune – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
 5. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga Izmjena i dopuna
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2015. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 9. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara
 10. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
 11. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 12. Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora
 15. Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
 16. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara
 17. Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu
 18. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara
 19. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja
 20. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 21. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima sa područja Grada Bjelovara
 22. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac
 23. 308. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 24. Program o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara
 25. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta
 26. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001)
 27. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima
 28. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune
 29. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara
 30. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“
 31. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatne ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu
  2. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara
  3. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2016. godinu (kratkoročni)
  4. Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
  5. Odluka o provedbi aktivnosti i mjera za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Bjelovara i imenovanju Tima za njihovu provedbu
  6. Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
  7. Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
  8. Odluka o organiziranju prijevoza djece polaznika predškole na području Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content