Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2017

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 2. Odluka o usvajanju „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“
 3. Odluka o donošenju Strateške studije utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“ na okoliš
 4. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za ulaganja u zemljišta
 5. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana
 6. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu
 9. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna“
 10. Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 11. Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 3. izmjene i dopune (ciljane) Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara
 12. Zaključak o prihvaćanju „Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara“
 13. Odluka o komunalnog redu
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara
 15. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016. do 01.07. 2020. godine
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2016. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o gospodarenju otpadom grada Bjelovara za 2016. godinu
 18. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 19. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac
 20. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju i opremanje pješačko – biciklističke staze Dionica Lepirac – Gornje Plavnice u naselju Gornje Plavnice
 21. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 27. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2016. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 2. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2017. godinu (kratkoročni)
 3. Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 4. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2017. godinu
 5. Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 6. Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini
 7. Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 8. Odluka o imenovanju kontakt osobe – koordinatora
 9. Izmjene Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara
 10. Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Privitci

Back to top
Skip to content