Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2006

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju  i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2007. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2007. godinu
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2007. godinu
 7. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2007. godini
 8. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 10. Proračun Grada Bjelovara za 2007. godinu
 11. Odluka o Planu razvojnih programa za 2007. godinu
 12. Odluka o projekciji Proračuna za 2008. i 2009. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content