Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2013.

GRADSKO VIJEĆE

   1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre (Zona “B”) – Izmjena i dopuna
   2. Zaključak o prihvaćanju Završnog izvješća Komisije za primopredaju komunalne infrastrukture u poslovnim zonama u Bjelovaru i utvrđivanju knjigovodstvene vrijednosti izgrađene infrastrukture
   3. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Bjelovara
   4. Odluka o kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013” za 2013. godinu
   5. Odluka o sufinanciranju prijevoza
   6. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2012. godinu
   7. Zaključak o prihvaćanju Izvješćao izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara za 2012. godinu
   8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu
   9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu
   10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu
   11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2012. godinu
   12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2012. godinu
   13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2012. godinu
   14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2012.
   15. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara
   16. Odluka o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim udrugama Grada Bjelovara u 2013. godini
   17. Odluka o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2013. godini
   18. Izmjene Plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedenedugotrajne imovine i dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini osnovnih škola
   19. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
   20. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
   21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2012. godini
   22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2012. godinu
   23. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
   24. Odluka o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na području Grada Bjelovara
   25. Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar za kreditno zaduženje kod poslovne banke
   26. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

   1. Plan nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2013. godini
   2. Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara za 2013. godinu
   3. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara

KOMUNALAC d.o.o.

   • Pravilnik o kriterijima za sklapanje ugovora sa Izvođačima radova na izgradnji priključka za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

   • Program rada predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2013. godinu
   • Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara

PREDSTAVNICA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

   • Program rada predstavnice mađarske nacionalne manjine za 2013. godinu
   • Financijski plan predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2013. godinu

PREDSTAVNICA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

   • Program rada predstavnice češke nacionalne manjine za 2013. godinu
   • Financijski plan predstavnice češke nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2013. godinu

GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

  • Program rada za 2013. godinu
  • Financijski plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2013. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content