Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2015

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
 5. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu
 10. Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu
 1. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 5. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
 8. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Bjelovara
 9. Odluka o prihvaćanju JPP projekta „Bjelovarsko-bilogorske županije“ – škole“
 10. Odluka o izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje
 11. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Sv. Andrije za blagdan Svi sveti
 12. Odluka o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Plavnice Stare
 13. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o imenovanju osobe odgovorne za unos podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV)
 2. Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content