Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2016

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Odluka o izradi 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu
 8. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara
 1. Odluka o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Bjelovara
 2. Odluka o komunalnom doprinosu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Oduke o gradskim porezima
 4. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara
 6. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje 2017. – 2019. godine
 7. Odluka o odobravanju projekta izgradnje kotlovnice
 8. Odluka o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare
 9. Odluka o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2016. godinu
 12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2016. godinu
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara u 2015. godini
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2015. godini
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2015. godini
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2015. godini
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2015. godini
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2015. godini
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2015. godini
 20. Odluka o izmjeni dijela granice područja naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo
 21. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovoru o obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2015. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o prihvaćanju donacije
 2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. OŠ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara

TAJNIŠTVO GRADA BJELOVARA

 • ISPRAVAK

Privitci

Back to top
Skip to content