Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2019

Broj: 5/19.

Objava 18. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE

311. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara sa financijskim izvješćem za četverogodišnje mandatno razdoblje
od 2015. do 2019. godine
312. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Bjelovar za razdoblje od 2015. do 2018. godine
313. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu
314. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
315. Odluka o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2019./2020.
316. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara
317. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara
318. Dopuna Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu
319. Odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“
320. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar
321. Statut Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar
322. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni naziva ustanove „Pučkog otvorenog učilišta“ u „Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“
323. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni zaštitnog znaka ustanove
324. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta
325. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut „Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“

AKTI GRADONAČELNIKA

97. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Privitci

  • 5-2019 File extension: pdf File size: 498 kB

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content