Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 2. 3 izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 3. 1. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu
 4. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu
 5. III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 6. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 7. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bjelovara u tehničkoj kulturi za 2018. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bjelovara u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju za 2018. godinu
 10. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu
 11. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 12. V. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 13. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini
 14. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade obveznika Drvodjelac d.o.o. Bjelovar
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
 3. Zaključak o određivanju privremene lokacije za prodaju voća i povrća iz kamiona, prodaju rabljene robe sa štandova i prodaju božićnih drvaca
 4. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 5. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2018. godinu

KOMUNALAC d.o.o.

 • Odluka o utvrđivanju cjenika skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju na području grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content