Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2017

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara
 3. Odluka o komunalnom doprinosu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru
 6. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna
 8. Odluka o utvrđivanju teksta 2. dodatka Ugovora o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola
 9. Program de minimis potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru od 2018. – 2020. godine
 10. Pravilnik o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora male vrijednosti
 11. Pravilnik o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpora
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Bjelovar
 14. Zaključak Gradskog vijeća Grada Bjelovara o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2018. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara
 2. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 3. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 5. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 6. Rješenje o razrješenju i imenovanju Koordinacijskog odbora Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 8. Druge izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini
 9. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 10. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 11. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content