Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 1/20

Broj: 1/20.

Objava 16. siječnja 2020.

AKTI GRADONAČELNIKA

108. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Turistička zona Veliko Korenovo“
109. Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2019. godini – Izmjena 1
110. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. OŠ Bjelovar
– predstavnika Grada Bjelovara
111. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. OŠ Bjelovar
– predstavnika Grada Bjelovara
112. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora III. OŠ Bjelovar
– predstavnika Grada Bjelovara
113. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2019./2020.
114. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2019./2020.
215. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara
216. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
217. Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2020. godini

ISPRAVAK

Privitci

Back to top
Skip to content