Strateška studija utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, Prijedlog za javnu raspravu

Na temelju članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) te Obavijesti o provođenju objedinjene javne rasprave klasa : 350-02/18-01/17, urbroj : 2103/01-06/1-19-85 od 19.3.2019. objavljuje se Prijedlog za javnu raspravu :

1. Strateška studija utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

2. Strateška studija utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – netehnički sažetak

Privitci

Back to top
Skip to content