Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kreditne linije od 2007-2015

Među popularnijim mjerama koje osigurava Grad Bjelovar među lokalnim privrednicima svakako je sufinanciranje kamate prilikom kreditnog zaduživanja za poslovne projekte u poslovnim bankama.Posljednjih nekoliko godina (počevši od 2007. kada je Grad uveo kreditnu liniju kao potporu), Grad je izašao u susret svojim gospodarstvenicima, ponudivši im preuzimanje 2% kamate kod spomenutih kredita.

Na području Grada Bjelovara poduzetnicima je do kraja 2015. godine bila na raspolaganju kreditna linija „Bjelovarski poduzetnik-2013“. čiji je kreditni fond iznosio 30 mil. kn. Grad Bjelovar sufinancirao je 2% kamate na odobrene iznose traženog kredita. Poduzetnicima (gospodarstvenicima) je dodijeljeno ukupno27.5 mil. kn. Subvencija kamata u 2015.godini iznosila je 1 milijun kuna. Poduzetnici su tražili kreditna sredstva za kupnju i uređenje poslovnih prostora, nabavu osnovnih sredstava, kupnju prijevoznih sredstava, izgradnju proizvodnih pogona, hala i strojeva.

Od 2007. (prve linije kredita) pa do zaključno 2015. (kroz 9 godina poticanja poduzetništva), Grad je sufinancirao 5.1 mil. kn obračunatih kamata po odobrenim kreditima kroz sve kreditne linije. U tom periodu odobren je 121 kredit u iznosu od cca 130,5 mil. kuna kreditnih sredstava.

Od 2007.-2010. Grad je sufinancirao kredite s 1% kamate, a od 2011.-2013. subvencija kamate je bila 2% na odobreni iznos kredita.

Kreditna linija 2016
Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara 3.12.2015. godine donijeta je odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“.

Grad Bjelovar će subvencionirati kamatu (potporu male vrijednosti – de minimis potporu)

po stopi od 2% za proizvodne djelatnosti i
po stopi od 1% za uslužne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo..).
kamatna stopa za vrijeme počeka kredita se ne sufinancira.

Ukupan fond: 30.000,000,00 kn
Planirana subvencija kamate: 1,3 mil. kn

Grad Bjelovar je 2016. godine sklopio ugovor sa šest banaka:

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
CROATIA BANKA d.d. ZAGREB
PODRAVSKA BANKA d.d. KOPRIVNICA
SPLITSKA BANKA d.d.

Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016” do iskorištenja sredstava

Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2016″ u 2017. godini

 

Back to top