Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara može se dobiti samo na temelju javnog natječaja kojeg na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora raspisuje Gradonačelnik. Natječaj se provodi licitacijom. Sudionici licitacije odmah znaju ishod licitacije kao i postignutu cijenu zakupa. Početna cijena zakupnine određuje se temeljem Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada Bjelovara” 1/16), a ovisi o vrsti djelatnosti, zoni i vrijednosti boda.

Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15), koji uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine sadašnjem zakupniku.

 • Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.

Poslovnim prostorom, u smislu citiranog Zakona, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem.

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Bjelovara  kojih je Grad Bjelovar osnivač ili suosnivač.

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2016), kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Bjelovara te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Bjelovara i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu  kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Bjelovara.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, imenuje Gradonačelnik Grada Bjelovara.

Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od četiri godine, a čine ga predsjednik i dva člana i isti broj zamjenika.

Povjerenstvo:

 • predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja sukladno uvjetima iz ove Odluke i Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 • otvara i razmatra ponude;
 • utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja;
 • sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, odnosno o provođenju usmenog nadmetanja;
 • utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude Gradonačelniku;
 • predlaže Gradonačelniku davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara. 

Ugovori o zakupu sklopljeni na određeno vrijeme

Postupanje zakupodavca u slučajevima kada je ugovor o zakupu sklopljen na određeno vrijeme, a prije isteka roka na koji je sklopljen, propisano je člankom 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Iznimno od odredbe da se poslovni prostor daje u zakup javnim natječajem, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora, a koji u potpunosti izvršava obaveze iz ugovora o zakupu, ponuditi najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od pet godina, osim ako je taj prostor potreban za obavljanje djelatnosti Grada Bjelovara.

Podzakup

Poslovni prostor ne može se dati u podzakup.

Iznimno, gradonačelnik može na prijedlog Povjerenstva, a na zahtjev zakupnika poslovnoga prostora, odobriti davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup pod sljedećim uvjetima:

 • da za davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup postoji gospodarski, kulturni ili drugi interes Grada Bjelovara;
 • da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru koji je u zakupu i u dijelu poslovnoga prostora koji je u podzakupu nadopunjuju;
 • da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu, a da podzakupnik nema dugovanja prema Gradu Bjelovaru.

Zakupnik i podzakupnik za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno dok traje podzakup.

Podzakup prestaje u svakom slučaju kad prestaje i zakup.

Zakupnina

Kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor propisani su Odlukom o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore (Službeni glasnik Grada Bjelovara, 1/16).

Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima:

 • neto korisnoj površini poslovnog prostora; 
 • zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi;
 • djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Početna zakupnina u sebi sadrži i porez na dodanu vrijednost.

Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđeno je četiri zone s obzirom na položaj u Gradu.

Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se određuje razvrstavanjem djelatnosti prema Grupi od I -VII.

Za poslovni prostor koji se u cijelosti nalazi u dvorišnim zgradama, podrumskim prostorijama, tavanima, zatvorenim prolazima i vežama zgrada, zakupnina se umanjuje za 30 % u odnosu na zakupninu koja se plaća za odnosnu zonu i djelatnost.

Iznos mjesečne zakupnine, utvrđen prema kriterijima iz Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore, određuje se kao početni iznos mjesečne zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja. 

Uvjeti i postupak javnog natječaja

Uvjeti i postupak javnog natječaja propisani su Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2016).

Poslovni se prostor daje u zakup javnim natječajem na određeno vrijeme usmenim nadmetanjem (licitacija) ili prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj se objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja u skraćenom obliku, a cjeloviti tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada Bjelovara i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 .

Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava uvjete natječaja i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Pisane ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju prisutni članovi Povjerenstva koje provodi javni natječaj, natjecatelji i zapisničar.

Dodjela gradskih prostora na korištenje udrugama 

Dodjela gradskih prostora na korištenje udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro regulirana je Pravilnikom o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/16).
Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Grada Bjelovara, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi gradski prostori.

Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje udrugama.

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski prostor se može dodijeliti izravno samo:

 •  kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Bjelovar da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom gradskog prostora;
 •  kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Bjelovara ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području Grada Bjelovara;
 •  kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

Raspisivanje javnog natječaja

O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, odlučuje gradonačelnik Grada Bjelovara.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja se objavljuje u dnevnom tisku, a javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Bjelovara i na oglasnim pločama gradske uprave.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.

Naknada za korištenje gradskog prostora iznosi 3,61 m².

Back to top
Skip to content