Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i poslova državne uprave prenijetih na jedinicu ustrojeni su upravni odjeli i službe. Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Upravni Odjel za gospodarstvo

PROČELNICA
Sonja Novak, dr.vet.med.
Telefon: 043/622-008
Email: snovak@bjelovar.hr

● obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara u svezi osiguranja uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad Bjelovar
● osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnosti
● obavlja poslove iz područja poljoprivrede
● obavlja poslove kontrole i unapređenja rada mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
druge poslove iz samoupravnog djelokruga grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

U sklopu UO za gospodarstvo djeluju:

Odsjek za imovinsko-pravne poslove – obavlja imovinsko-pravne poslove za Grad Bjelovar i priprema prijedloge vezane za gospodarenje gradskom imovinom (zemljištem, stanovima, poslovnim prostorima)

EU tim – prati nacionalne i EU natječaje, sudjeluje u pripremi, prijavi i provedbi natječaja, prikuplja, obrađuje i analizira podatke na hrvatskom i engleskom jeziku, pruža opće informacije i tehničku podršku UO Grada u pripremi projektne dokumentacije, objedinjuje projekte i prosljeđuje ih nadležnim institucijama i tijelima, surađuje sa ministarstvima i drugim tijelima državne uprave radi prikupljanja i razmjene podataka te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika


Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Telefon: 043/622-007
Email: imarkovinovic@bjelovar.hr

● obavlja poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, prostornog uređenja i gradnje, komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prometa i veza,uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, geodetskih poslova,
● priprema nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela,
● vodi upravne i neupravne postupke iz nadležnosti odjela
● druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Za obavljanje poslova naplate i prisilne naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda u okviru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora ustrojava se Odsjek za naplatu komunalnih i ostalih gradskih prihoda.


Upravni odjel za financije i javne prihode

PROČELNICA
Mirela Bašić, dipl.oecc.
Telefon: 043/622-009
Email: mbasic@bjelovar.hr

● obavlja poslove u svezi s Gradskim proračunom, prati ostvarivanje proračunskih prihoda i rashoda i izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Grada Bjelovara, izrađuje nacrt proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i izviješća o izvršenju proračuna Grada Bjelovara,
● financijske i statističke izvještaje, evidenciju prihoda i obveza u analitičkoj evidenciji Grada,
● izdaje naloge za plaćanja vezana za izvršenje proračuna Grada,
● evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje, promjene potraživanja i obveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu.
● izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela, vrši razrez i naplatu gradskih poreza, prireza i drugih prihoda iz stvarne nadležnosti Upravnog odjela i prisilnu naplatu svih gradskih prihoda,
● obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada,
● druge poslove iz nadležnosti Grada Bjelovara u području financija i javnih prihoda.


Upravni odjel za društvene djelatnosti

PROČELNIK
mr.sc. Milan Mateković, prof.
Telefon: 043/622-006
Email: mmatekovic@bjelovar.hr

● obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području:

o brige o djeci predškolskog uzrasta,
o odgoja i obrazovanja,
o kulture,
o športa,
o tehničke kulture,
o informiranja, zdravstva i socijalne skrbi,
o civilne zaštite,
o zaštite i spašavanja i vatrogastva

● prati rad javnih ustanova osnovanih za te djelatnosti i udruga koje djeluju u tim oblastima u cilju usklađivanja njihovih programa i planova razvoja kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada Bjelovara,
● obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i aktima gradonačelnika.


Tajništvo

TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA
Verica Burulic dipl.iur.
Telefon: 043/622-005
Email: vburulic@bjelovar.hr

● obavlja stručne i administrativne poslove službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,
● obavlja poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Gradskog vijeća, te njegovih radnih tijela, kada radna tijela sudjeluju u pripremi sjednica,
● osigurava objavljivanje akata,
● priprema i izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti,
● vodi poslove i evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne odjele Grada,
● obavlja informatičke poslove za Grad,
● poslove ekonomata i održavanja prostorija,
● poslove prijemne kancelarije, arhive i otpreme pošte,
● druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Tajništvo ima status i položaj upravnog odjela.


Jedinica za unutarnju reviziju

Voditelj Jedinice za unutarnju reviziju
Nikolina Raknić Ristić dipl.oec.
Telefon: 043/622-094
Email: nraknicristic@bjelovar.hr

● neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika,
● upozorava na uočene nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je uređeno njihovo poslovanje, te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

Back to top