Kontakt podaci

Mobitel: 099 608 9429
Email: gpzuso@bj.t-com.hr
Adresa: Sjedište društva je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, sa uredom u prostorijama školsko-sportske dvorane na adresi Poljana Dr. Franje Tuđmana 4.

Gradsko poduzeće za upravljanje sportskim objektima je društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano od strane Grada Bjelovara 2008. godine i registrirana je za djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata Grada Bjelovara.

Ostale djelatnosti su najam sportskih terena za sportske, rekreacijske, kulturne i slične manifestacije, te najam poslovnih prostora. Od 2016. godine Gradsko poduzeće pruža i usluge smještaja u Hostelu „Bjelovar“ u Novom Vinodolskom.

Ana Nilović

Službenica za informiranje Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima

Mobitel: 099/213-5667
Email: gpzuso@bj.t-com.hr

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenica za informiranje:

Ana Nilović (radnim danom od 7 do 15h)
Poljana dr. F. Tuđmana 4, Bjelovar
Telefon: 099/213-5667

Pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/1569/22), pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o. imaju sve pravne i fizičke osobe, te ga mogu ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:
Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o.
Poljana dr. F.Tuđmana 4
43000 Bjelovar
e-mail adresa: gpzuso@bj.t-com.hr

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenica za informiranje:
Ana Nilović (radnim danom od 7 do 17h)
Poljana dr.F.Tuđmana 4, Bjelovar
Telefon: 099/213-5667

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/2014, 15/2014 – ispravak, 141/2022 ).

ZAKONSKI PROPISI

  1. Zakon o trgovačkim društvima (“Narode novine”, broj 111/1993, 34/1999, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009,  152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023)
  2. Pravilnik o radu
Back to top
Skip to content