Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 20. prosinca 2011. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Plan programa Upravnog dojela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada bjelovara u 2012. godini;
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini;
 • Plan programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 • Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Program javnih potreba socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Plan prioritetnih programa, organizacijske strukture i sažetak poslova Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 • Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Proračun Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Odluka o planu razvojnih programa;
 • Odluka o projekciji Proračuna Grada Bjelovara za 2013. i 2014. godinu;
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu;
 • Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru;
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine;
 • Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Odluka o II.izmjeni Ugovora o zasnivanju prava građenja (Slobodna zona Bjelovar);
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjenama Statuta:
  1. I. osnovne škole Bjelovar;
  2. II. Osnovne škole Bjelovar;
  3. III. Osnovne škole Bjelovar;
  4. IV. Osnovne škole Bjelovar;
  5. V. osnovne škole Bjelovar;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o promjeni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara;
 • Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
Sadržaj odluka s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 2.3 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2012. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content