Sadržaj odluka s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 16. ožujka 2012. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 • Odluka o izmjeni Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone;
 • Odluka o utvrđivanju teksta X dodatka ugovoru za djelatnost naplate parkiranja;
 • Odluka o izmjeni Odluke o porezima;
 • Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
 • Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovni prostor;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2011. do 31.12.2011. godine;
 • Zaključak o prihvaćanju Informacija o kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva u 2011. godini;
 • Odluka o kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva u 2012. godini;
 • Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za poduzetničke kredite i iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012.“ za 2012. godinu;
 • Odluka o izdavanju očitovanja o podjeli prava vlasništva na dijelove i uspostavu vlasništva na posebnim dijelovima nekretnina;
 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac trgovačkom društvu „Matić promet d.o.o.“ Bjelovar;
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 2871/1 upisane u z.k.ul. 524 k.o. Grad Bjelovar Državnom arhivu Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č.br. 2871/1 upisane u z.k.ul.br. 524 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja na osnivanje prava građenja na k.č.br. 2446/2 k.o. Grad Bjelovar , Trg E.Kvaternika 7a;
 • Odluka o određivanju početne cijene zemljišta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o prvoj izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama privremenih oznaka P-1, P-2, P-6, P-12 i P-15 u k.o. Grad Bjelovar u korist Poslovnog parka Bjelovar d.o.o.
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog muzeja u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru i Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 • Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
Sadržaj odluka s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.1 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content