Sadržaj odluka s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. veljače 2013. doneseni su sljedeći akti:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 4. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
 6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna;
 7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima;
 9. Zaključak o prihvaćanju Informacije o smanjenju cijene zakupnine u 2013. godini za 30% po ugovorima o zakupu poslovnih prostora;
 10. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 11. Zaključak o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. – 2015. godine;
 12. Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I, II, III dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 13. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2013. godini;
 14. Odluka o raspodjeli sredstava za gospodarenje sportskim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
 15. Odluka o uključenju Grada Bjelovara u akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece”;
 16. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 17. Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude po javnom natječaju za osnivanje prava građenja na dijelu k.č.br. 2446/2, z.k.ul. 5137, k.o. Grad Bjelovar na Trgu E. Kvaternika 7a;
 18. Odluka o davanju suglasnosti Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar za zasnivanje založnog prava;
 19. Odluka o utvrđivanju početne (najniže) cijene kvadratnog metra zemljišta u Poslovnoj zoni Istok (k.č.br. 1165/1, livada u Bilogorskoj ulici, površine 1995 m2, upisane u z.k.ul. 1318 k.o. Grad Bjelovar);
 20. Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju potkrovlja u Bjelovaru u Ulici A.B.Šimića 1, Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru;
Sadržaj odluka s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content