Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. travnja 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 2. Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara;
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja – 31. prosinca 2009. godine;
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2009. godini;
 6. Program komunalnog opremanja stambenih građevina za stambeno zbrinjavanje osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 7. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Jugozapad;
 8. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara;
 9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 12. Odluka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2010. godini;
 13. Suglasnost Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2010. godini;
 14. Odluka o promjeni sjedišta Visoke tehničke škole Bjelovar;
 15. Odluka o prijenosu izgrađene komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Istok sa Poslovnog parka d.o.o. Bjelovar na Grad Bjelovar;
 16. Odluka o izmjeni granice područja naselja Klokočevac, Prgomelje i Gudovac;
 17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 18. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 19. Odluka o osnivanju prava građenja sa Centrom za socijalnu skrb;
 20. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Croatia banka 2010“ za 2010. godinu;
 21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Elekrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 22. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
Sadržaj odluka sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content