Sadržaj odluka sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. travnja 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 2. Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara;
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja – 31. prosinca 2009. godine;
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2009. godini;
 6. Program komunalnog opremanja stambenih građevina za stambeno zbrinjavanje osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 7. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Jugozapad;
 8. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara;
 9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 12. Odluka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2010. godini;
 13. Suglasnost Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2010. godini;
 14. Odluka o promjeni sjedišta Visoke tehničke škole Bjelovar;
 15. Odluka o prijenosu izgrađene komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Istok sa Poslovnog parka d.o.o. Bjelovar na Grad Bjelovar;
 16. Odluka o izmjeni granice područja naselja Klokočevac, Prgomelje i Gudovac;
 17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 18. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 19. Odluka o osnivanju prava građenja sa Centrom za socijalnu skrb;
 20. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Croatia banka 2010“ za 2010. godinu;
 21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Elekrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 22. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
Sadržaj odluka sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content