Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Bira se neposrednim tajnim glasovanjem građana na način određen zakonom.

Gradsko vijeće ima 25 vijećnika, a može imati i više od 25 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine izabrano je Gradsko vijeće, a konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. lipnja 2017. godine na kojoj su izabrani predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara je Ante Topalović, univ.bacc.oec. koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ovo tijelo.

Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara su Antun Korušec, dipl.politolog i Mario Holiček koji pomažu predsjedniku u radu, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik.

Članovi Gradskog vijeća Grada Bjelovara

1.
Ante Topalović
HDZ

2.
Nenad Martinovski
HDZ

3.
Ivan Škalički
HDZ

4.
Višnja Biljan
HDZ

5.
Boris Abramović
HDZ

6.
Nenad Mrzlečki
HDZ

7.
Ivan Renić
HDZ

8.
Slobodan Žganjer
HDZ

9.
Bruno Zadro
HSLS

10.
Mario Holiček
HSLS

11.
Branko Roksandić
HSS

12.
Zlatka Pemper
HSLS

13.
Goran Romek
HSLS

14.
Željko Paun
Damir Bajs NL

15.
Sabina Oltra Botinčan
Damir Bajs NL

16.
Željko Pavleković
Damir Bajs NL

17.
Mirjana Horvatić
Damir Bajs NL

18.
Antun Korušec
ABB

19.
Zdenka Henc
ABB

20.
Lidija Novosel
ABB

21.
Vedran Smešnjak
SDP

22.
Ela Naranđa
Nezavisna

23.
Nenad Nekvapil
SDP

24.
Davorin Posavac
Nezavisni

25.
Jasna Višnjević
HNS – Liberalni demokrati

Back to top