Javna rasprava o prijedlogu druge izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Najave i obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora :

OBJAVLJUJE
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
DRUGE IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA BJELOVARA

  1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 4.5. – 21.5.2012. godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
  3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Generalnog urbanističkog plana–druga izmjena i dopuna, održat će se dana 16.5.2012. godine, s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
  4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnih planova mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 21.5.2012.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći :
    nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
    građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
  6. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

KLASA : 350-02/10-01/19
URBROJ : 2103/01-06/1-12-100
U Bjelovaru 24.4.2012.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content