Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju, rekonstruiraju ili ozakonjuju građevinu obveznici su plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Sredstva komunalnog doprinosa su namjenska sredstva kojima se financira pribavljanje zemljišta, te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu, rušenje postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

Komunalni doprinos u Gradu Bjelovaru, ovisno o zoni Grada Bjelovara u kojoj se građevina gradi iznosi:

  • zona I 65,00 kn/m3 građevine
  • zona II 38,00 kn/m3 građevine
  • zona III 31,00 kn/m3 građevine
  • zona IV 25,00 kn/m3 građevine

Pripadnost građevine pojedinoj zoni određuje se primjenom Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/11)

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi po službenoj dužnosti Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Komunalni doprinos u Gradu Bjelovaru propisan je Odukom o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/16)

Za informacije o oslobađanju od komunalnog doprinosa kliknite ovdje.

Više o komunalnom doprinosu pročitajte ovdje.

Back to top
Skip to content