MEHANIZAM INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU MEHANIZAM) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koji ima naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti. To je novi mehanizam Europske unije koji je uveden za razdoblje 2014.-2020. godine s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

ITU MEHANIZAM „zaživio je“ u provedbenom razdoblju 2014.-2020. godine u kojem je 7 gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod, Pula) sredstva za aktivnosti ITU mehanizma moglo financirati iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. te Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te njihovo ulaganje u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.
Uz postojećih sedam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. dobit će još sedam gradova – Karlovac, Dubrovnik, Varaždin, Vinkovci, Sisak, Šibenik i Bjelovar za koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije donijelo odluke kojima se s okolnim područjima utvrđuju područjima za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027.

USPOSTAVA URBANOG PODRUČJA BJELOVAR

Da bi Grad Bjelovar bio proglašen područjem na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i koriste sredstva europskih fondova namijenjena održivom urbanom razvoju mora ispuniti slijedeće preduvjete (uspostava Većeg urbanog područja) definirane Odlukom MRRFEU od 24.svibnja 2019. godine:

 • Definirati i uspostaviti urbano područje Bjelovar sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
 • Izraditi Akt strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakona o strateškom planiranju,
 • Definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma,
 • Pripremiti popis projekata iz područja urbanog razvoja koje će predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam.

Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zastupanog po ministru Šimi Erliću i gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak kao čelnik Posredničkog tijela za odabir operacija, potpisali su Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija i poslova Posredničkog tijela za odabir operacija, odnosno Upravnog odjela za provedbu ITU mehanizma, a temeljem Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (KLASA: 911-01/23-09/6, URBROJ: 538-06-3-1-2/678-23-1 od 7. prosinca 2023.).

Sporazumom o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija i poslova Posredničkog tijela za odabir operacija koji su Posredničkom tijelu dodijeljeni Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (KLASA: 911-01/23-09/6, URBROJ: 538-06-3-1-2/678-23-1 od 7. prosinca 2023.), prihvatljivo je sufinanciranje provedbe funkcija i poslova Posredničkog tijela za odabir operacija u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2029. godine.

Posredničko tijelo za odabir operacija, kao korisnik bespovratnih sredstava ovoga Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., obvezuje se iz vlastitih izvora osigurati sredstva za financiranje prihvatljivih troškova koji nisu pokriveni dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Za podršku provedbi poslova i funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 400.000,00 eura.

Projekt „Strategija razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027., IP.3.1.02.003

Gradu Bjelovaru je kao gradu središtu Većeg urbanog područja Bjelovar dodijeljen Ugovor o korištenju bespovratnih sredstava za projekt „Strategija razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027., IP.3.1.02.003, koji se financira iz Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021. – 2027..

Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma prijavio je projektni prijedlog na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ITU – Izrada strategija razvoja urbanih područja, referentna oznaka: IP.3.1.02. u okviru Integriranog teritorijalnog programa dana 06. prosinca 2023. za sufinanciranje troškova vanjske usluge izrade Strategije razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Dana 13. veljače 2024. godine, potpisan je Ugovor o korištenju bespovratnih sredstava za projekt „Strategija razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027., IP.3.1.02.003, koji se financira iz Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021. – 2027. između gradonačelnika Daria Hrebaka kao Korisnika te ministra Šime Erlića koji zastupa Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u funkciji Upravljačkog tijela te ravnatelja Dragana Jelića koji zastupa Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u funkciji Posredničkog tijela za provedbu operacija.

Ukupna tražena i prihvatljiva sredstva za troškove izrade Strategije razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027. iznose 15.760,83 eura, pri čemu je odobreno financiranje u iznosu od 13.396,70 eura što predstavlja najviši mogući iznos financiranja iz Poziva prihvatljivih troškova Projekta, odnosno 85% tražene vrijednosti.

Temeljem navedenih obveza, Grad je proveo slijedeće aktivnosti:

 1. Donesena Odluka o sastavu urbanog područja Bjelovar (Gradsko vijeće, 15.12.2020.).
  Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 9/20
 2. Dobiveno pozitivno Mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Bjelovar (MRRFEU, 19.08.2021.)
 3. Potpisan Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar – između Grada Bjelovara i općina: Veliko Trojstvo, Kapela, Rovišće i Štefanje ( 01.09.2021.)
 4. Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar (Gradsko vijeće, 14.9.2021.) 
  Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 6/21
 5. Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za članice i članove Partnerskog vijeća većeg urbanog područja Bjelovar zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.- 2027. (Gradonačelnik, 15.09.2021.)
 6. Donesena Odluka o odabiru izrađivača Strategije (Grad Bjelovar-Javna nabava, 15.10.2021.)
 7. Donesena Odluka o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada tijela za pripremu, izradu i provedbu Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. – osnivanje Partnerskog i Koordinacijskog vijeća (Gradonačelnik, 18.10.2021.)
  Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8/21
 8. Donesena Odluka o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Gradonačelnik, 19.10.2021.)
  Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8/21
 9. Potpisan Ugovor s izrađivačem Strategije, TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR D.O.O., P. Preradovića 1, Bjelovar (20.10.2021.)
 10. Obavijest o početku izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Gradonačelnik, 25.10.2021.)
 11. Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja VUP Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Gradonačelnik, 04.11.2021.). Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8/21
 12. Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Stategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.
 13. Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.
 14. Završno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.
 15. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
 16. Mišljenje, izmjene i dopune Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.
 17. Dopuna – Završno izvješće o provedenom postupku vrednovanja Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.
 18. Nacrt Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.
 19. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Bjelovar kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u RH u razdoblju 2021.-2027.
 20. Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja 2021.-2027.
 21. Odluka o povjeravanju poslova iz djelokruga gradonačelnika
 22. Donesena Strategija razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.
 23. Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Izrada Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.

 • Izrađivač: TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o., P. Preradovića 1
 • Vrednovanje Strategije: Upravljačka skupina
 • Administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Koordinacijskog vijeća: UO za gospodarstvo Grada Bjelovara (Tajništvo)
 • Administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća: Tehnološki park Bjelovar d.o.o.

Strategija razvoja urbanog područja je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

U skladu s objavljenim indikativnim prijedlogom Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., SRUP predstavlja:

 • akt u smislu članka 15. ZRRRH kojim se definiraju ciljevi razvoja za urbana područja;
 • dokument u smislu članka 22. i 23. Prijedloga Uredbe EU 2018/0196 putem kojeg država članica pruža potporu integriranom teritorijalnom razvoju kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja;
 • akt strateškog planiranja povezan s korištenjem fondova EU u smislu članka 30. ZSSP-a koji se donosi za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom EU;
 • zajednički plan razvoja dvije ili više jedinica lokalne samouprave u smislu članka 25. stavak 3. ZSSP-a kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Nositelj izrade SRUP-a sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske je grad koji je središte urbanog područja, odnosno Grad Bjelovar.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svojoj je 3. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine usvojilo Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

KOORDINACIJSKO VIJEĆE VUP BJELOVAR

 • Odluka o osnivanju
 • tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije
 • sudjeluje u svim fazama postupka izrade Strategije, utvrđivanju prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja
 • u svom radu rukovodi se načelima politike regionalnoga razvoja iz zakona koji uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnici i načelnici svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje
 • sačinjavaju ga gradonačelnik Grada Bjelovara i 4 načelnika općina u sastavu urbanog područja Bjelovar:
 1. Grad Bjelovar: Dario Hrebak, gradonačelnik – predsjednik KV-a
 2. Općina Veliko Trojstvo: Marko Kutanjac, načelnik
 3. Općina Kapela: Danijel Kovačec, načelnik
 4. Općina Rovišće: Slavko Prišćan, načelnik – zamjenik predsjednika KV-a
 5. Općina Štefanje: Silvestar Štefović, načelnik

PARTNERSKO VIJEĆE - savjetodavno tijelo

Cilj: utvrđivanje zajedničkih prioriteta na razini Većeg urbanog područja Bjelovar: grada Bjelovara i općina V.Trojstvo, Kapela, Rovišće i Štefanje, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova koji spadaju u ovlasti Partnerskog vijeća

Članovi partnerskog vijeća za urbano područje:

 • doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije.
 • imenuju se za razdoblje trajanja strategije razvoja urbanog područja.
 • Imaju svoje zamjenike koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.

Back to top
Skip to content