IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORI ZA PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

PRAVOVALJANE LISTE KANDIDATA I ZBIRNE LISTE

Objavljeno 16. travnja 2019. u 10,00h

Albanska nacionalna manjina

Romska nacionalna manjina

Srpska nacionalna manjina

Češka nacionalna manjina


Back to top