Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA: 406-01/19-01/08
URBROJ: 2103/01-05/2-19-6
Bjelovar, 20. veljače 2018.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova, proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

1. Naziv i OIB naručitelja
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
OIB: 18970641692
2. Evidencijski broj nabave
12-06-Ra/19
3. Predmet nabave

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru

4. Datum početka prethodnog savjetovanja
11.02.2019. godine
5. Datum završetka prethodnog savjetovanja
18.02.2019. godine
6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak
Ne
7. Tekst primjedbe ili prijedloga , bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu

Poštovana/i,
dopustite da, na temelju Prijedloga Dokumentacije o nabavi, zahtijevamo dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi u za to predviđenom roku.
Na sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, dana 11.02.2019. objavili ste Nacrt Dokumentacije o nabavi za Izgradnju reciklažnog dvorišta u Bjelovaru, Doline.
Pregledom Nacrta DON-a, uočili smo nekoliko neprimjerenih zahtjeva i neusklađenosti DON koje ćemo Vam u nastavku navesti, uz prijedloge izmjena s obrazloženjima:

A. Postojeće stanje:
Poglavlje: 4. KRITERIJI ZA ODABIR (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Podpoglavlje: 4.2.1. Popis izvršenih radova (stranica 17. DON-a)
Odjeljak: Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2019.) i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2014.- 2018.) uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave (izgradnja i/ili opremanje infrastrukturnih, industrijskih ili drugih objekata, rekonstrukcija ili izgradnja cesta, pješačkih staza, parkirališta i sl.) minimalne vrijednosti od 4.500.000,00 kn (bez PDv-a).
Popis sadržava ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu radova za najmanje 1(jedan) , a najviše 4 (četiri) ugovora istih ili sličnih predmetu. nabave čiji zbrojeni iznos mora iznositi najmanje 4.500.000,00 kn.
A. Prijedlog izmjene s obrazloženjem:
Izmjena: Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2019.) i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2014.- 2018.) uredno izveo najmanje 1 (jedan), a najviše 2 (dva) ugovora koji su isti (izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta) ili sličnih predmetu nabave (izgradnja i opremanje infrastrukturnih objekata’ ‘! ili građevina za gospodarenjem otpadom ‘i’}, II čija zbrojeni iznos mora iznosi najmanje 4. 900. 000,00 kn.
(1) prema čl. 3. st. I točka 8, Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)
(2) prema čl. 4. st 1 točka 13. Zakon o održivom gospodarenja otpadom NN 94/13, 73/17,14/19)
Obrazloženje: Obzirom na tehničko-tehnološke zahtjevnosti ovog projekta, pri čemu se javljaju različiti tehnički izazovi, Naručitelju mora biti u interesu da propiše uvjete (vrsta, količina, tip) tehničke sposobnosti gospodarskog subjekta koji će osigurati da gospodarski subjekt ima iskustvo na više projekata iste ili slične tehničko-tehnološke zahtjevnosti veće vrijednosti od tek 114procijenjene vrijednosti nabave (prema postojećoj DON moguća su i 4 manje vrijedna projekta).
Postavljanjem uvjeta da se ova sposobnost osigura s najviše 2 projekta, Naručitelj će osigurati dobivanje većeg broja ponuda od iskusnijih izvođača što će povećati sigurnost da se radovi izvedu u roku i u cijelosti, dok s druge strane neće postaviti restriktivni uvjet da GS treba imati samo jednu referencu, čime se ispunjava uvjet iz čl. 96, st. 1, točka 3. ZOJN.
Također, propisivanjem i specificiranjem pojmova istih ili sličnih radova, u iznosu zaokružene procijenjene vrijednosti nabave sukladno točki l.7. DON, ispunila bi se  osnovna načela JN među kojima su načela tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti čime bi postala jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

B. Postojeće stanje
Poglavlje 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Podpoglavlje: 4.2.2. Tehnički stručnjak potreban za izvršenje ugovora koji ispunjava minimalne uvjete (stranica 18. DON-a):
Odjeljak:
Gospodarski subjekt mora dokazati da će tijekom izvođenja radova imati na raspolaganju najmanje:
jednog stručnjaka građevinske struke – koji ispunjava uvjete za ovlaštenog voditelja građenja/radova, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15 i 118/18), odnosno sukladno propisima države poslovnog nastana.
B. Prijedlog izmjene s obrazloženjem:
Izmjena: Gospodarski subjekt mora dokazati da će tijekom izvođenja radova imati na raspolaganju najmanje:
– jednog stručnjaka građevinske struke – koji ispunjava uvjete za ovlaštenog voditelja građenja/radova, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15 i 118/18), odnosno sukladno propisima države poslovnog nastana
– stručnjak mora dokazati da je bio na poziciji inženjera gradilišta na istim ili sličnim radovima predmetu nabave (izgradnja i opremanje reciklažnib dvorišta) ili sličnih predmetu nabave (izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata ili građevina za gospodarenjem otpadom) čija je vrijednost minimalno 2.450.000,00 kn bez PD V-a.
Obrazloženje: Usklađivanjem kriterija za stručnjaka s kriterijem za GS, omogućili bi sudjelovanje većeg broja ponuditelja koji imaju ovlaštenog inženjera s 1, a najviše 2 reference, da ispunjavanju uvjete natječaja kao i predmetni GS. Time bi se ispunila osnovna načela JN među kojima su načela tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

C. Postojeće stanje
Poglavlje: 6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Tablice: str 30

Redni broj Kriterij

Broj bodova

1 Cijena ponude (90%) 90,00
2 Trajanje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenu opremu (10%) 10,00
  Maksimalni broj bodova 100,00

C. Prijedlog izmjene s obrazloženjem:

Redni broj Kriterij

Broj bodova

1 Cijena ponude (90%) 90,00
2 Stručno iskustvo stručnjaka (10%) 10,00
  Maksimalni broj bodova 100,00
     
*.Stručno . iskustvo Stručnjaka ovlašteni voditelj građenja građevinske struke
Iskustvo Stručnjaka – ovlašteni voditelj građenja građevinske
struke na poziciji inženjera gradilišta na istim ili sličnim radovima predmetu nabave (izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta) ili sličnih predmetu nabave (izgradnja i rekonstrukcija infrastruktunih objekata ili građevina za
gospodarenjem otpadom) čija je vrijednost minimalno 2.450.000,00 kn bez PDV-a.
10,00
1 projekt 5 bodova
2 ili više projekata 5 bodova

Obrazloženje: Usklađivanjem kriterija za stručnjaka s kriterijem za GS, omogućili bi sudjelovanje većeg broja ponuditelja koji imaju ovlaštenog inženjera s 1, a najviše 2 reference, da ispunjavanju uvjete natječaja kao i predmetni GS.
Sukladno zahtijevanom, predlažemo da se uskladi pojedinačno bodovanje (stupac 2 tablice) na način da se 1 projekt boduje s 5 bodova, a 2 projekta s 2*5 bodova (=10) čime je struktura bodovanja (do najvećeg broja bodova 10) razmjerna broju uspješno završenih projekata te obuhvaća ukupne bodove inicijalno za jamstvo.
Pored toga je potrebno dopuniti DON navodom na koji način se dokazuje radno iskustvo stručnjaka, predlaže se osobno potpisanom tablicom (kao prilog DON) ili životopisom.
Ova izmjena bi inicirala izbacivanje jamstvenog roka za radove kao kriterija za ocjenu ponuda pri čemu bi se prijedlog iz točaka B i C, a na način definiran u točki D, mogao primijeniti.
D. Postojeće stanje:
Poglavlje: 6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Podpoglavlje: 6.6.2. Trajanje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme (stranica 31. DON-a)
Odjeljak: Naručitelj kao drugi kriterij određuje trajanje jamstvenog roka. Minimalan jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme je 24 mjeseca, a maksimalni rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci. Ukoliko se nudi jamstveni rok duži od 60 mjeseci, smatrat će se da je ponuđen maksimalni rok koji se uzima u obzir.
D. Prijedlog izmjene s obrazloženjem:
Izmjena: Naručitelj je odredio minimalni jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme u trajanju od 24 mjeseca od primopredaje.
Obrazloženje: Definiranjem jamstvenog roka na 2 godine, uskladila bi se DON s uvjetima iz čl. 631. Zakona o obaveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,125/11 i 78/15) koji upućuje na čl. 605. st. 2. istog Zakona, a koja govori da istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, naručitelj se više ne može pozvati na nedostatke. Garancija za isporučenu opremu odgovarala garancijama proizvođača pojedine opreme.
Ova izmjena bi inicirala izbacivanje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme kao kriterija za ocjenu ponuda pri čemu bi se prijedlog iz točke D ovog dopisa trebao korigirati i primijeniti, a ostatak teksta, iz navedenog poglavalja, obrisati.
Navedenu korekciju je potrebno provesti kroz tablicu kriterija na način da se umjesto jamstvenog roka primjeni specifično iskustvo stručnjaka, na način kako je opisano u točki C ovog dopisa.
Nadamo se da ćete uvažiti ove primjedbe te prilagoditi DON kako bi ista postala jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda što bi omogućilo učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava, sve kako propisuje ZOJN.

8. Odgovor na primjedbu ili prijedlog
Naručitelj je proučio dostavljene primjedbe i prijedloge te daje slijedeći odgovor:
Ad. A.
Ne prihvaća se.
Ad. B.
Ne prihvaća se
Ad. C.
Ne prihvaća se
Ad. D.
Ne prihvaća se
Obrazloženje:
Naručitelj je dokaze sposobnosti, kriterije za odabiri ponude i ostale uvjete navedene u prijedlogu Dokumentacije za nadmetanje prilagodio predmetu nabave i uskladio sa Zakonom o javnoj nabavi (NN120/2016).
Smatramo da bi usvajanjem prijedloga zainteresiranog gospodarskog subjekta došlo do značajnog smanjenja mogućih sposobnih ponuditelja, a time i narušavanja tržišnog natjecanja.
Dokumentacija za nadmetanje osigurava naručitelju izbor kvalitetnog ponuditelja za navedeni predmet nabave.
Naručitelj će rezultate prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), https://eojn.nn.hr/Oglasnik, najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje te na internet stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content