Grad Bjelovar kao javni naručitelj provodi javnu nabavu roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) od 01. siječnja 2017. godine.

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Nabava velike vrijednosti određena je europskim pragovima. Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Trenutno su u primjeni vrijednosti EU pragova donesene 1. siječnja 2022. godine.  Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, objaviti i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily.

Nabava male vrijednosti – Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura i naziva se jednostavna nabava.

Nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Bjelovar provodi prema Uputama o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2023)

Put do objava javnih nabava u EOJN NN

Narodne novine Elektronički oglasnik javne nabave Objave javne nabave Jednostavna tražilica pod Naručitelj upisati Grad Bjelovar Traži

Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ , broj 120/16 i 114/22) utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.  114/2022)
 • Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave – Grad Bjelovar – 2023 (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2023)

Grad Bjelovar kao javni naručitelj obvezan je izraditi opći akt koji regulira provođenje postupaka jednostavne nabave. Ovim Uputama definira se način postupanja, obveze i odgovornosti sudionika u postupku nabave robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a) i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a)

 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 65/2017)
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 75/2020)

Pravilnikom se utvrđuje sadržaj, način izrade i postupanje s dokumentacijom o nabavi, sadržaj, način izrade, dostava i postupak zaprimanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, postupak otvaranja ponuda, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni zahtjeva za sudjelovanje, zapisnika o vođenju pregovora i zapisnika o vođenju dijaloga i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi, ponudom, zahtjevom za sudjelovanje, otvaranjem ponuda i zapisnicima u postupcima javne nabave te u slučaju nabave društvenih i drugih posebnih usluga kao i postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 65/2017)

Pravilnikom se propisuje sadržaj i oblik predstavke kojom se traži provedba upravnog nadzora (u daljnjem tekstu: nadzor), sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru te druga pitanja u vezi provedbe nadzora.

 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“, br. 65/2017)

Pravilnikom se propisuju program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 19/2023)

Ovim Pravilnikom detaljnije se razrađuju određena pitanja vezana uz oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava, postupanje u žalbenim postupcima u slučaju nedostupnosti EOJN RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.

 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 144/20)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 30/2023)

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 18/2013 )
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 127/2013)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 74/2014)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 98/2019)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 41/2021)
Back to top
Skip to content