Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara (k.č.br. 900/28, k.č.br. 1604/1, k.č.br. 684/4)

KLASA: 940-01/18-01/20
URBROJ: 2103/01-01-18-6

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara, KLASA: 940-01/18-01/20, URBROJ: 2103/01-01-18-4 od 09. travnja 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Javni natječaj raspisuje se za nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara i to:
  1. k.č.br. 900/28, zk.ul.br. 2372, k.o. Gornje Plavnice, po početnoj cijeni od 66.200,00 kn, jamčevina iznosi 6.620,00 kuna;
  2. k.č.br. 1604/1, zk.ul.br. 2094, k.o. Prgomelje, po početnoj cijeni od 6.500,00 kn jamčevina iznosi 650,00 kuna;
  3. k.č.br. 684/4, zk.ul.br. 456, k.o. Tomaš po početnoj cijeni od 15.200,00 kn jamčevina iznosi 1.520,00 kuna.
 2. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima mogu biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
 3. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
 4. Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine, na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 5. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu:Grad Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnina“.
  Pravo prvokupa ima ponuditelj koji je vlasnik susjedne nekretnine.
  Nekretninom koja je predmet natječaja raspolaže se u stanju „viđeno-kupljeno“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 11. svibnja 2018. godine do 15, 00 sati. Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru.
 7. Ponuda mora uz osobne podatke sadržavati:
  • oznaku nekretnine,
  • iznos ponuđene cijene,
  • fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • dokaz o vlasništvu (kod prava prvokupa),
  • Izjavu o plaćanju troškova procijene nekretnine i objave oglasa u javnom glasilu (ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena),
  • dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja.
 8. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 15. svibnja 2018. godine, u 12,00 sati.
 9. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 15. svibnja 2018. godine, u 12,30 sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenik ponuditelja.
  Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
  Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 10. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 11. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navedenog razloga.
 12. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.
  Kupac plaća cijenu objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine.
  Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-056.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content