Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 945-01/18-01/31
URBROJ: 2103/01-01-18-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta KLASA: 945-01/18-01/31, URBROJ: 2103/01-01-18-4 od 15. studenog 2018. godine, Grad Bjelovar, dana 15. studenog 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
  Javni natječaj raspisuje se za zemljišta i to: 

  Red.
  br.
  Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos (kn)
  1.  Bjelovar-Sredice 315/2 1005 livada 0,4699 600,00 300,00
  2. Grad Bjelovar 19 1 5587 oranica 0,0667 700,00  
  3. Grad Bjelovar 19/20 5587 oranica 0,0088 700,00  
  4. Grad Bjelovar 19/21 5587 oranica 0,0231 700,00  
  5. Grad Bjelovar 19/22 5587 oranica 0,045 700,00  
  6. Grad Bjelovar 19/23 5587 oranica 0,0021 700,00  
  7. Grad Bjelovar 33/21 5587 oranica 0,0422 700,00  
  8. Grad Bjelovar 3211/4 5587 oranica 0,0482 700,00  
  9. Grad Bjelovar 3211/5 5587 oranica 0,0166 700,00  
  10. Grad Bjelovar 3211/6 5587 oranica 0,0329 700,00  
  11. Grad Bjelovar 3211/7 5587 oranica 0,0455 700,00 ukupno 260,00
  12. Grad Bjelovar 378/5 5271-A oranica 0,2034 700,00 143,00
  13. Grad Bjelovar 1816/9 5336 pašnjak 0,2339 600,00 150,00
  14. Grad Bjelovar 1809/1 4123 livada 0,943 600,00 600,00
  15. Grad Bjelovar 1809/6 2897 livada 0,2824 600,00 200,00
  16. Grad Bjelovar 424/5 5035 oranica 0,2506 700,00 311,00
  17. Grad Bjelovar 1732 3489 oranica 0,9511 700,00 1.333,00
  18. Grad Bjelovar 1800 1998 livada 0,273 600,00 200,00

  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
  Pravo prvenstva (prvozakupa) imaju vlasnici susjednih parcela i dosadašnji uredni zakupnici.
 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 3. prosinca 2018. godine do 15 sati.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati :
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,
  • svrha radi koje se traži zakup,
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć,
  • dokaz o pravu prvozakupa, (dokaz o vlasništvu susjedne parcele, raniji uredni zakupnik-ugovor),
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta«. Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a vlasnik susjedne parcele i raniji uredni zakupnik imaju pravo prvozakupa, ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu zakupa.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom “Ponuda za natječaj za zakup zemljišta č.k.br…..“
 10. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 11. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.54, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content