Javni poziv bankama za kreditiranje poduzetnika u 2011. godini

Na temelju Odlukeo kreditiranju poduzetnika u 2011. godini (KLASA: 403-01/10-01/2, URBROJ: 2103/01-02-11-5), koju je donijelo Gradsko vijeće 14. ožujka 2011. godine, Grad Bjelovar raspisuje Javni poziv za Poduzetničke kredite za 2011. godinu

JAVNI POZIV

BANKAMA ZA KREDITIRANJE PODUZETNIKA U 2011. GODINI

Kreditnu liniju „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2011“ provodit će Grad Bjelovar i zainteresirane banke koje se prijave na ovaj Javni poziv i pristanu na osnovne kriterije načina provedbe kreditne linije, te potpišu Ugovor sa Gradom Bjelovarom.
Banke mogu ponuditi i povoljnije uvjete od dolje navedenih (povoljniju kamatnu stopu, naknadu za obradu kredita) itd.
Ukupni kreditni fond za sve poduzetničke kredite iznosi 30.000.000,00 kn (tridesetmilijuna) kuna.
Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2011.“ po stopi od 2,00% (dvaposto).

 1. OSNOVNI KRITERIJI ZA PROVEDBU KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2011.“

  ZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI:

  • Obrti
  • Mala i srednja trgovačka društva
  • Zadruge
  • Profitne ustanove
  • Obiteljska gospodarstva koja su u 51 % vlasništvu državljana Republike Hrvatske.

  Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje.
  Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

  KAMATNA STOPA

  • krajnji iznos kamata za Poduzetnike uz subvenciju Grada od 2% (dvaposto) ne smije biti veći od 4,65% (četiricijelihšezdesetpetposto) ; (tromjesečni Euribor + 5,65 p.p. – 2)

  NAKNADA

  • naknada ne smije prijeći 0,65% (nulacijelihšezdesetpetposto) jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita

  STATUS PODUZETNIKA

  • za Poduzetnike nije uvjet da budu deponenti Banke u kojoj realiziraju kredit
 2. ROK BANKAMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

  Ponude banaka se primaju najkasnije do 07. travnja 2011. godine do 12 sati (poštom ili osobno) na adresu:
  Grad Bjelovar
  Trg Eugena Kvaternika 2
  43 000 Bjelovar
  Upravni odjel za gospodarstvo
  (soba broj 45)

Back to top